In oktober tekenden wij een GO-verklaring om samen met Gemeente Almelo, Sint Joseph, Woonzorg Nederland, Cogas, Coteq Netbeheer en Waterschap Vechtstromen te kijken naar de beste oplossing voor het aardgasvrij(ready) maken van een deel van de wijk Aalderinkshoek. Betrokkenheid van inwoners en betaalbaarheid zijn hierbij erg belangrijk. Om inwoners op de hoogte te houden van het laatste nieuws en de planning én om antwoord te geven op veelgestelde vragen is een website opgezet.

 

Samen op zoek naar de beste alternatieven

Voor een aardgasvrije buurt zijn er aanpassingen nodig in de woningen, op straat en onder de grond. Alles hangt met elkaar samen. In de Warmtevisie is bepaald dat Almelo van start gaat in de wijken Aalderinkshoek en Windmolenbroek en het bedrijventerrein Bornsestraat. “Uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners nu en in de toekomst betaalbaar blijven”, benadrukt wethouder Eugène van Mierlo. “In het GO-besluit hebben we afspraken gemaakt voor een wijkuitvoeringsplan Aalderinkshoek. In gezamenlijkheid met bewoners onderzoeken we wat de beste alternatieven zijn.”

 

Het Buurtteam denkt actief mee

Er is nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas in het gedeelte van de Aalderinkshoek. Dit geldt zowel voor de huurwoningen in de wijk als voor de woningen van particuliere eigenaren. Een groep bewoners heeft een Buurtteam gevormd en denkt goed mee over oplossingen. Ook heeft het Buurtteam een website gemaakt met informatie over het project.

 

Aardgasvrije wijken als onderdeel van het Klimaatakkoord

Het aardgasvrij maken van wijken komt voort uit afspraken in het Klimaatakkoord. Het gaat er om in 2030 de uitstoot van broeikassen te halveren en in 2050 volledig te draaien op duurzame energiebronnen. Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO₂ is mogelijk door bijvoorbeeld een combinatie van goede isolatie, zuinige installaties voor verwarming en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water.