Aan de bestuurders (corporaties, gemeente en huurdersbelangenorganisaties) is gevraagd hoe zij het proces van de prestatieafspraken hebben ervaren en welke opmerkingen/aanbevelingen zij hebben.

 

Het samen inzetten en werken aan de opgaven in Almelo wordt als belangrijk gezien. De afgelopen twee jaar is hier ervaring mee opgedaan. De eindrapportage met betrekking tot de evaluatie van de prestatieafspraken 2018 en de komende prestatieafspraken 2019 wordt begin juni verwacht.

 

Beter Wonen heeft aangegeven dat zij de voortgang gedurende het jaar 2018 goed wil monitoren en met elkaar bespreken om bijsturing gedurende een jaar mogelijk te maken. Ook signaleert Beter Wonen dat het werken aan de opgaven vaak lange termijn werk betreft en zich niet beperkt tot één jaar, de loopduur van de prestatieafspraken. We vragen aandacht voor het meerjarig karakter door te werken met bijvoorbeeld een uitvoeringsprogramma voor vijf jaar. We hebben voor ogen dat we meer tijd besteden aan concrete verwachtingen, beoogde resultaten, waar gaan we voor, welke gerichte acties voeren we uit, doelstellingen en andere werkvormen. Kortom, we willen meer in gesprek gaan om af te stemmen waar we met elkaar het verschil willen en kunnen maken in de Almelose wijken en buurten.