Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen. Wij maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven in ons gebied. Deze afspraken leggen wij vast in zogenaamde prestatieafspraken.

 

In december 2017 tekenden bovengenoemde partijen de prestatieafspraken 2018. Op dit moment werken we volop aan de uitvoer van deze afspraken.

Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor de prestatieafspraken voor 2019.

 

Gezamenlijk bod 2019 Beter Wonen én Sint Joseph!

In week 27 verstuurden wij het gezamenlijke bod naar het college van Burgemeester & Wethouders. We formuleerden samen met Sint Joseph onze voorgenomen volkshuisvestelijke activiteiten voor 2019.

Voorliggende vraag is: Wáár willen en kunnen we in 2019 het accent leggen op de Almelose woningmarkt?
 

We richten onze aandacht op vijf terreinen

• Woonlasten centraal

• Dicht bij de klant, zichtbaar actief in wijken en buurten

• Oog voor kwetsbare bewoners

• Aandacht voor ouderen

• Verbindingskracht

In het bod en de bijlagen (zie onder aan de pagina) leest u wat we verstaan onder de verschillende terreinen en hoe we als corporaties hier invulling aan willen geven.

 

Vervolg

Vanuit het bod spreken we in de tweede helft van dit jaar prestatieafspraken af. Daarin leggen de gemeente, de huurdersorganisaties en de Almelose corporaties zo concreet mogelijk vast wat we in 2019 (met een doorkijkje naar 2020-2023) gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid, nieuwbouw, onderhoud, verduurzaming van het woningbezit, leefbaarheid, verkoop van huurwoningen, huisvesting specifieke doelgroepen en hoe gaan we om met maatschappelijk vastgoed.

Ook kijken we in een financieel meerjaren kader hoe de corporaties deze activiteiten vanuit een gezonde financiële basis kunnen blijven doen.