Vanuit de verandering in het sociaal domein* streeft de gemeente naar zo zelfstandig mogelijk wonen en leven van inwoners. De corporaties, gemeente en zorgaanbieders hebben hier in 2017 een aantal stappen gezet.

 

Wonen

Via het werkproces Uitstroom uit Beschermd Wonen stroomden mensen vanuit een instelling voor Beschermd Wonen door naar een huurwoning van één van de corporaties.

Vanuit de innovatieopgave Maatschappelijke Opvang werkten de zorgaanbieders aan een plan van aanpak om dak- en thuislozenopvang te voorkomen en te zorgen dat mensen sneller kunnen doorstromen naar een huurwoning. Samen met de corporaties bekeken we maatregelen die quick wins kunnen opleveren.

De corporaties, gemeente en namens de zorgaanbieders, Humanitas onder Dak, namen deel aan het Experiment Weer Thuis in de Wijk van Platform 31. Samen met 9 andere regio’s in Nederland bestudeerden zij het vraagstuk van het huisvesten van mensen met allerlei problematiek, waar onder psychische, psycho-sociale problematiek. Resultaat is meer inzicht in de huisvestingsbehoefte van kwetsbare inwoners, aanbevelingen voor samenwerking tussen de partijen en de voorwaarden voor een geslaagde huisvesting in de wijk. De gezamenlijke inzichten leidden tot aangescherpte prestatieafspraken en goede voorbeelden voor 2018.

 

Schuldhulpverlening

De gemeente en de corporaties namen de processen rond schuldhulpverlening onder de loep en keken waar verbeteringen mogelijk zijn. De afronding van dit traject is in 2018 en zal zorgen voor een efficiëntere hulpverlening aan huurders met schulden. 

 

Multiprobleemgezinnen

In de pilot Multiprobleemgezinnen is – samen met gemeente, corporaties en andere betrokken organisaties – een aanpak ontwikkeld. Hier is geëxperimenteerd met de doorbraakmethode, waarbij interventies zijn gebaseerd op de publieke waarde en wat nodig is in het gezin. De uitkomst van de pilot is dat onorthodoxe – vaak relatief kleine- interventies een oplossing bieden voor het gezin en grote besparingen opleveren voor de samenleving. De pilot is omgezet in een reguliere werkwijze.

 

Vroegsignalering

De samenwerking rond huurschulden, huisuitzettingen en vroegsignalering tussen corporaties en gemeente verloopt goed. Er zijn korte lijnen tussen de betrokken professionals. De corporaties zijn goed vertegenwoordigd in casusbesprekingen met het Sociale Wijkteam.

De corporaties dragen actief bij aan het signaleren van problematiek achter de voordeur. Dergelijke signalen geven de corporaties door aan het sociale wijkteam of de gemeente, die het signaal onderzoekt en op basis daarvan adequate acties uitzet.

 

Extra afspraken

Er zijn nog altijd mensen in Almelo waarvoor de huisvesting een probleem is. Bijvoorbeeld vanwege oude huurschulden en overlast. Voor het opnieuw huisvesten van hen is meer dan een woning nodig. Ook begeleiding en afspraken over risico’s. De corporaties en gemeente maakten  hierover voor een beperkte doelgroep afspraken, te weten de mensen uit de 24-uursopvang. Voor andere doelgroepen worden hierover nog afspraken gemaakt.

 

Informatie

Informatie over toewijzing van woningen aan bijzondere doelgroepen staat in de volkshuisvestelijke jaarverslagen van de corporaties.

* alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.