De gemeente Almelo krijgt een subsidie van ongeveer vier miljoen euro vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Met dit programma ondersteunt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de gemeente in het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. De subsidie wordt ingezet om delen van de wijk Aalderinkshoek te verduurzamen en aardgasvrij te maken.

 

 

 

Aanvragen voor de subsidie

Van de 47 aanmeldingen in de laatste ronde van de aanvraag voor de subsidie, kende het ministerie veertien aanvragen toe. In totaal gaat het om ruim vijftig miljoen euro. De gemeente Almelo diende de aanvraag in samen met Cogas, Waterschap Vechtstromen en de woningcorporaties Sint Joseph, Woonzorg Nederland en Beter Wonen. Basis voor de aanvraag was de Almelose Warmtevisie, die eerder is vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staan haalbaarheid en betaalbaarheid van aardgasvrije woningen en gebouwen voorop.

 

Subsidie is bestemd voor delen van de wijk Aalderinkshoek

De subsidie wordt gebruikt in delen van de wijk Aalderinkshoek. Deze wijk kent verschillende mogelijkheden voor verduurzaming. In de buurt van de wijk zijn verschillende warmtebronnen, die gebruikt kunnen worden voor nieuwe warmtevoorziening in de wijk. Daarnaast zijn er verschillende gebouwen (met verschillende bouwjaren) in de wijk. Al deze zaken maken het logisch om in een deel van deze wijk te starten. Wethouder Van Mierlo: "We weten zeker dat er veel te leren valt, waar veel andere wijken in Almelo én Nederland hun voordeel mee kunnen doen."

 

Zeer Lage Temperatuur bronnet

Bijzonder aan de aanvraag is het voor Nederland unieke Zeer Lage Temperatuur bronnet. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in de buurt. Van Mierlo: "We bekijken nu voor een deel van de wijk Aalderinkshoek of een bronnet een duurzaam en haalbaar alternatief voor aardgas is, waar bewoners gebruik van kúnnen maken. Niet verplicht, zie het als een service. In de wijk starten we met het benadrukken van het belang van isoleren. Dat is een eerste, weliswaar kleine, maar heel effectieve stap. Uiteindelijk is iedereen vrij zelf voor een duurzame oplossing te kiezen. Alleen is niets doen geen optie."

 

Samen kom je verder

Bij de selectie van de aanvragen is door het ministerie en de externe adviescommissie bij alle plannen nadrukkelijk gekeken naar de uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van inwoners. Almelo hanteert in het voorstel het motto 'Samen kom je verder'. Vanaf het begin is de samenwerking in de wijk gezocht. Een aantal bewoners denkt via het Buurtteam mee over kansen en mogelijkheden. "Ik zie het vooral als enorm compliment aan alle inwoners, het Buurtteam én samenwerkingspartners die dit plan samen hebben vormgegeven en ben super enthousiast dat de minister de rijksbijdrage aan ons heeft toegekend", reageert wethouder Van Mierlo.

 

Tempo maken

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening benadrukte tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken op donderdag 10 maart dat we gezien de huidige ontwikkelingen duurzame energiebronnen hard nodig hebben. De Jonge: “Zeker nu moeten we meer vaart maken met het behalen van de klimaatdoelen en zorgen dat Nederland uiteindelijk niet meer afhankelijk is van aardgas.” Het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie draagt bij aan het leren opschalen en versnellen van de energietransitie zodat Nederland van het aardgas af kan. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag.