Gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties werken sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Woningwet in 2015 op een nauwere manier samen. Wij maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over de volkshuisvestelijke opgaven in ons gebied. Deze afspraken leggen wij vast in zogenaamde prestatieafspraken.

In december 2016 tekenden bovengenoemde partijen de prestatieafspraken 2017. Op dit moment werken we volop aan de uitvoer van deze afspraken. Tegelijkertijd treffen we voorbereidingen voor de prestatieafspraken voor 2018. Daarvoor dient Beter Wonen, vóór 1 juli a.s., een bod in bij de gemeente. Aan de hand daarvan starten de gesprekken over de prestatieafspraken voor 2018. 
Onderwerpen die Beter Wonen in het bod opneemt zijn:
 

  • Ontwikkelingen in het woningbezit, de woningvoorraad (sociale huurwoningen, niet sociale huurwoningen, verkoop, nieuwbouw en aankoop)
  • Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor onze doelgroep/onze primaire klant
  • Huisvesting van specifieke groepen
  • Kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen
  • Leefbaarheid
  • Participatie/Samenwerking met andere partijen
  • Verwachtingen die wij hebben naar de gemeente Almelo

In een volgende nieuwsbrief informeren we u opnieuw over het proces en de inhoud van de prestatieafspraken voor 2018.

 

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat steeds hoger op de politieke agenda en als Beter Wonen kúnnen en willen we daar onze bijdrage aan leveren. We verduurzamen tot en met 2019 circa 630 woningen. We formuleren daarnaast onze algemene visie op duurzaamheid. Hiervoor voerden we diverse gesprekken met verschillende partijen zowel in- als extern. De opbrengst daarvan is dat we meer doordrongen zijn van de noodzaak om er nu richting te kiezen. Gevraagd wordt naar onze eigen ambitie naast de door de overheid uitgezette eisen. Voorop dient volgens de gevraagde deelnemers te staan: duurzaamheid van de woningen en daarna duurzaamheid van de directe woon- leefomgeving. Door de gesprekken is onze kennis over duurzaamheid vergroot. Ook werd duidelijk dat wij als corporatie ons deel kunnen en willen bijdragen en dat we niet op alle fronten voorop kunnen en hoeven te lopen. De duurzaamheidsmogelijkheden blijven zich ontwikkelen. Wij maken een begin met die van ons en verwachten deze zomer onze visie gereed te hebben. 

 

Leefbaarheid initiatieven van huurders

Beter Wonen beschouwt leefbare wijken en buurten als essentieel voor het woongenot en welzijn van onze huurders, de kwaliteit van onze woningen en de toekomstwaarde van ons bezit. 
Wij ondersteunen het eigenaarschap van huurders die de leefbaarheid in hun buurt willen versterken. Hiervoor stellen wij in 2018 een bedrag van € 15.000,- als onderdeel van onze inzet op leefbaarheid beschikbaar voor huurdersinitiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in een complex of buurt waar wij veel bezit hebben. Dit bedrag is opgenomen in het leefbaarheidsbudget, welke geoormerkt is vanuit de Woningwet. 

Hieronder vindt u ons bod 2018 en de bijgevoegde stukken: