De BuurtWaardeBon levert mooie initiatieven op!

Sinds januari 2018 kunnen bewoners en organisaties een beroep doen op de BuurtWaardeBon. De BuurtWaardeBon is een instrument dat Beter Wonen vanuit haar leefbaarheidsbeleid inzet om huurders en organisaties, die ideeën hebben en willen uitvoeren in de wijk, te ondersteunen. De ondersteuning kan bestaan uit geld, een netwerk of kennis. Tijdens de Dag van het Huren (2017) introduceerde Beter Wonen de BuurtWaardeBon in drie wijken (Kerkelanden, Ossenkoppelerhoek en De Riet). Tevens verspreidden de huismeesters en buurtbeheerders flyers en was de BuurtWaardeBon een gespreksonderwerp tijdens de bijeenkomsten van de Bewonerscommissies en Klankbordgroepen die actief zijn.

 

Even een opfrisser: waarom de BuurtWaardeBon?

Met de invoering van de Woningwet 2015 zijn de kaders waarbinnen corporaties mogen werken aangepast. Terug naar de basis hoor je veel. Dat betekent zorg dragen voor betaalbare huurwoningen voor mensen met een kleine beurs of die anderszins niet zelf in woonruimte kunnen voorzien.
Stopt hier de zorg van corporaties?
Beter Wonen zegt: neen! Er ligt ook een ‘leefbaarheidstaak’ in de vorm van aandacht en zorg voor een goede, schone en veilige woonomgeving. Deze onderdelen zijn van duidelijk belang voor een prettig woonklimaat waarin huurders kunnen gedijen, zich kunnen ontwikkelen, zich deel van een geheel voelen.

 

Bemoeienis van en voor huurders

Voor het realiseren van een goede, schone en veilige woonomgeving is inzet en betrokkenheid van huurders noodzakelijk. Zonder hen werkt het niet. Ter ondersteuning en motivering van initiatieven die huurders aandragen voor het verbeteren van het sociale welzijn in hun buurt of straat ontwikkelde Beter Wonen de BuurtWaardeBon. Ook initiatieven van organisaties die bijdragen aan het in beweging komen van onze huurders dragen wij een warm hart toe.

 

Alle ideeën zijn welkom

De ondersteuning via de waardebon bestaat uit het inzetten van ons netwerk, praktische informatie, geld en of kennis. We helpen bij het uitwerken van een plan. We kijken of partners of organisaties kunnen meehelpen, bijvoorbeeld gemeente of fondsen. Beter Wonen verbindt, we leggen lijntjes daar waar mogelijk om tot realisatie te komen van initiatieven.

 

Van het gezamenlijk vullen van een plantenbak tot een bijdrage aan een Noaberhoes

Terugkijkend naar de eerste tien maanden van het bestaan van de BuurtWaardeBon mogen wij en de bewoners trots zijn op de resultaten. De vraag naar een bijdrage in welke vorm dan ook laat zien dat de BuurtWaardeBon gewild is onder bewoners en organisaties. De waardebon werkt vaak als smeerolie om ‘iets groters’ voor elkaar te krijgen. Dat dit op sommige plekken in de wijken slaagt, is prachtig om te zien. Er zitten nog initiatieven in een voorbereidende fase of maken onderdeel uit van een meerjarenplan. Enkele initiatieven die wij steunen, blijven volgen zijn:

 

1. Buurtinitiatief tot (her)inrichting van een speeltuin

Een huurder woonachtig in het Nieuwstraatkwartier vroeg Beter Wonen om een bijdrage zodat de speeltuin in de buurt een ontmoetingsfunctie krijgt. Samen met andere partners (Avedan, Gemeente Almelo en andere bewoners) wordt de speeltuin getransformeerd naar een ontmoetingsplek voor jong en oud. Concreet betekent dit dat er onder andere picknickbanken komen, een pluktuin wordt aangelegd evenals verlichting.

De nieuwe speeltuin stimuleert ontmoeting, de verlichting zorgt voor een veilig gebruik en de diversiteit van de inrichting draagt bij aan het trekken van een brede doelgroep naar de speeltuin.
Plan is in ontwikkeling
 

 

2. Transformatie braakliggend terrein tot natuurspeelplaats

In de Ossenkoppelerhoek startte een huurder het initiatief om het braakliggende terrein ‘De Smorre’ om te toveren naar een prachtige natuurspeelplaats. Een plek die wordt gemist in de wijk waar Beter Wonen veel woningen heeft. Samen met de gemeente Almelo, buurtbewoners, Avedan en ondersteuning vanuit het Oranjefonds is het doel in 2018 de natuurspeelplaats te realiseren en in gebruik te nemen.
Plan is in ontwikkeling

 

 

3. Aanschaf van boembakken, kussens of tafel voor woongebouwen

In meerdere woongebouwen van Beter Wonen willen bewoners de algemene ruimten opfleuren. Vanuit de BuurtWaardeBon draagt Beter Wonen daaraan bij onder voorwaarde dat: bewoners verantwoordelijk zijn en blijven voor het vullen en onderhouden van bakken. Hierdoor vinden er waardevolle ontmoetingen tussen bewoners plaats en groeit de bewonerstrots.

4. Popup-tent voor buurtinitiatieven

Het Wijkplatform Ossenkoppelhoek gaat meerdere keren per jaar de wijk in om met bewoners en organisatie in de wijk in gesprek te gaan. Het ontbrak hen aan een goede en snel op te zetten tent om in weer en wind de gesprekken te kunnen voeren. Beter Wonen is blij met dit initiatief, zij krijgt via het Wijkplatform waardevolle signalen door. Een bijdrage leveren aan de aanschaf van een goede weerbestendige tent past bij de BuurtWaardeBon.

5. Startbijdrage Naoberhoes Windmolenbroek

De intitiatiefnemers van het Noaberhoes Windmolenbroek (Stichting Noaberhoes Windmolenbroek) voerden sinds 2017 gesprekken met Beter Wonen over de huur van een ‘boerderij’ in het Windmolenbroek. Deze boerderij, huurt de Stichting vanaf 1 augustus 2018. Dit is mede tot stand gekomen door bijdragen vanuit de gemeente Almelo, Oranjefonds, provincie Overijssel, VSB fonds en een bijdrage vanuit de winkeliers verenigd in de VvE De Gors. Het Noaberhoes Windmolenbroek kan in de wijk bijdragen aan waardevolle ontmoetingen. Daarnaast komt er een laagdrempelig activiteitenaanbod zodat dit 'het Noaberhoes' van de wijk wordt. Beter Wonen heeft veel woningbezit in deze wijk.

6. Samen Gezellig

De Klankbordgroep Karelia is zeer actief in de Karelia. Het is een woongebouw met overwegend oudere bewoners. De Klankbordgroep stimuleert bewonerstrots door het organiseren van activiteiten en ook door zelf de handen uit de mouwen te steken (bijvoorbeeld: schrobben van liftpleinen, schilderen en bijhouden bloembakken). Daarnaast vindt er vanaf 2018 maandelijks een ‘Samen Gezellig’ moment plaats. Tijdens dit moment ontmoeten bewoners elkaar. Ook Beter Wonen schuift aan bij deze momenten voor een gesprek met de bewoners. Tijdens de 'Samen Gezellig' momenten worden partners in de stad ook uitgenodigd. Daarbij zijn voorlichtingen van de brandweer of de aanwezigheid van de Wijkagent goede voorbeelden.

 

7. Ontmoeting door kunst

PvCC (Praktijk voor coaching en creativiteit) pitchte bij de door de Provincie Overijssel georganiseerde Stadscafé’s hun plan. Onder het motto ‘Trots op Almelo’ gaan jongeren de komende drie jaar de stad verfraaien. Hier worden ook kinderen van huurders van Beter Wonen bij betrokken. Het opnieuw ‘beschilderen’ van de tunnel bij het Heraclesstadion (2019) is één van de initiatieven. Dit initiatief draagt tevens bij aan een verbeterde verbindingsroute tussen Het Windmolenbroek en overig Almelo. ‘Trots op Almelo’ heeft een tweeledig doel.
1. activeren van jongeren en hen laten samenwerken
2. verfraaien van de openbare ruimte.
Het project krijgt ondersteuning van meerdere kanten. 
Het initiatief ontving tijdens het Stadscafé een stadscheque ter waarde van € 2500,-. Daarnaast ontvangt het project een bijdrage van de gemeente Almelo, Heracles Almelo, de woningstichting Beter Wonen en Sint Joseph, Almelo Promotie en ondernemersvereniging Centrum Almelo Aktief.

 

We zijn dus net gestart!

Naast bovenstaande initiatieven zijn we met andere initiatiefnemers in gesprek. Ook nieuwe initiatieven zijn van harte welkom. Maak de BuurtWaardeBon een succes en meldt uw idee, initiatief aan! In 2019 gaan wij hier vol overtuiging mee verder.