Afgelopen donderdag 7 december 2017 ondertekenden wethouder Javier Cornelissen namens de gemeente Almelo, de corporatiedirecteuren Peter van der Hout (AWS Beter Wonen) en Jan Kamst (Woningstichting Sint Joseph Almelo) en de voorzitters van de huurdersbelangenorganisaties Wim van der Elst (Stichting Huurdersplatform Beter Wonen) en Harm Nieboer (Huurdersadviesraad STJA) de “Prestatieovereenkomst 2018 t/m 2022”.

Spannende inhoud? Ja!
Voor komend jaar hebben we een focus aangebracht zodat we weten waaraan we met name een bijdrage leveren op de Almelose woningmarkt:

 • Duurzaamheid en betaalbaarheid; Komend jaar spreken we met elkaar en anderen over het toekomstig duurzaamheidsbeleid in Almelo. We willen dat de woonlasten voor huurders betaalbaar blijven, ondanks investeringen in duurzaamheid. We zetten in op het terugdringen van het energieverbruik en het slim hanteren van alternatieve energiebronnen. In 2018 voeren we een aantal concrete maatregelen uit.
   
 • Wijkaanpak; Bij de aanpak van wijken (sociaal en fysieke ingrepen door gemeente of corporaties) werken we zoveel mogelijk samen tussen gemeente, corporaties en bewoners. Het Nieuwstraatkwartier is daarbij in 2018 een voorbeeldwijk. Corporaties stellen een gebiedsvisie op voor de verschillende wijken. Daarin staat welke opgaven de corporaties voor de verschillende wijken zien en wat hun inzet de komende jaren is.
   
 • Verbindingskracht; In 2018 werken partijen intensiever samen en stemmen wij beleid op elkaar af. Wij houden één of meerdere werkconferenties waarbij we thema’s zoals hierboven benoemd maar ook de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad en de huisvesting van bijzondere doelgroepen inhoudelijk bespreken. De huurdersorganisaties van de corporaties zijn hier nauw bij betrokken.

Daarnaast zijn voor de volgende onderwerpen ook afspraken gemaakt:

 • Ontwikkelingen in het woningbezit, de woningvoorraad (sociale huurwoningen, niet sociale huurwoningen, verkoop, nieuwbouw en aankoop)
 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor onze doelgroep/onze primaire klant
 • Huisvesting van specifieke groepen
 • Leefbaarheid
 • Participatie/Samenwerking met andere partijen


Hoe kwamen de prestatieafspraken 2018 tot stand?
Het bod dat de corporaties afgelopen zomer uitbrachten vormde de basis voor deze nieuwe prestatieafspraken. Samen met de gemeente en de huurdersbelangenorganisaties trokken we in de tweede helft van het jaar gezamenlijk op in het opstellen van de daadwerkelijke afspraken. De samenwerking tussen STJA en BW was erg goed, waardoor we als corporaties (inhoudelijk) gezamenlijk op konden trekken in de gesprekken met de gemeente en huurdersbelangenorganisaties. Bij de ondertekening gaf de wethouder een compliment voor de leesbaarheid van deze afspraken en het feit dat hij zag dat de afspraken weer verder doorontwikkeld waren.

Hoe verder?
We zitten niet stil. We starten het nieuwe jaar direct met het evalueren van de afspraken die we over 2017 maakten met de partijen die de prestatieafspraken in december 2016 ondertekenden. Daarnaast stellen we een implementatieplan op en stemmen met de verschillende partijen af welke organisaties/personen voor welke afspraak verantwoordelijk zijn. En parallel daaraan treffen we voorbereidingen voor het bod voor 2019 dat we voor 1 juli 2018 uitbrengen op basis van verplichtingen vanuit de Woningwet 2015.

Meer informatie?
-
Lees het hele document, zie hieronder
- TcTubantia schreef het volgende: Corporaties investeren.....