STJA en Beter Wonen dragen als zelfstandige corporaties allebei hun steentje bij aan de sociale huurmarkt in Almelo. Dat blijven we doen. Er is echter wel behoefte aan meer afstemming op onderdelen dan nu het geval is.

Beleidsmatige samenwerking
Doel hiervan is om elkaar te versterken om zo, met elkaar, meer te kunnen betekenen voor wijken en buurten in de stad. We bedienen dezelfde doelgroep en voelen ons samen verantwoordelijk voor voldoende betaalbare en beschikbare woningen in Almelo, nu en in de toekomst.
 

STJA en Beter Wonen werken al langer op onderdelen samen, denk maar aan het Woonburo Almelo en het jaarlijks uit te brengen Bod aan de gemeente. De bestuurders willen de samenwerking graag meer basis geven, zodat onze inspanningen ten behoeve van Almelo breder met elkaar stroomlijnen. Stakeholders waaronder HAR en SHBW vragen hier ook om.

Om meer invulling te geven aan de samenwerking op strategisch en beleidsmatig vlak, is een structuur uitgewerkt, een Samenwerkingshuis met een aantal kamers. 

In het Samenwerkingshuis bevinden zich verschillende kamers. In iedere kamer behandelen we samen een thema.

In kamer 1 behandelen we het thema: volkshuisvestelijke bijdrage aan de stad
Daarin bespreken we samen het Bod aan de gemeente in verband met Woningwet. Het bod resulteert in de prestatieafspraken voor komend jaar.
Ook bespreken we hier het thema Sociaal Domein, wat houdt dat voor ons in en welke taken liggen daar voor ons.

In kamer 2 stemmen we af over onze woningvoorraad en de wijken
We bespreken de woningmarktrapportage, geven duiding aan trends en ontwikkelingen;
Stemmen de omvang van de woningvoorraad, de samenstelling en de kwaliteit met elkaar af en bespreken interventies.
Bespreken de rapportage vanuit het WoonburoAlmelo, geven duiding aan trends en ontwikkelingen en bespreken het thema Leefbaarheid. Welke initiatieven zijn er, kunnen wij initiëren en welke ontwikkelingen zijn er op dat gebied.

Over deze onderwerpen vindt afstemming plaats tussen STJA en Beter Wonen door beleidsmedewerkers/-adviseurs en management.

HAR en SHBW, doen mee!
De huurdersbelangenvertegenwoordiging HAR en SHBW werken aan verdergaande afstemming en inspraak. Een jaarlijks terugkerend thema is deelname aan het formuleren van het bod, de prestatieafspraken met de gemeente.
De HAR en SHBW zoeken meer en meer de dialoog met hun achterban en de corporaties ook over de hierboven genoemde thema's.