Unieke samenwerking gemeenten, zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere instanties, om schulden eerder aan te pakken

 

In Twente schulden eerder samen aanpakken
Inwoners in Twente melden zich vaak te laat als zij langdurige problemen hebben met het betalen van rekeningen. Door betalingsachterstanden eerder op te pakken, zijn er meer mogelijkheden voor hulp en kunnen groeiende schulden en eventueel andere problematiek, als gevolg hiervan, worden voorkomen.
Daarom slaan de 14 Twentse gemeenten met partners de handen ineen om beginnende schulden eerder op te merken en aan te pakken. Hiervoor tekenden zij op 10 april 2019 gezamenlijk een convenant. Daarnaast maken de gemeenten zich hard tegen de effecten van kinderarmoede.

 

Bestuurlijk trekker in Twente op dit onderwerp en wethouder in Dinkelland Ilse Duursma legt uit: “Financiële problemen ontwrichten het functioneren van een huishouden enorm. Vaste lasten, zoals huur, premie zorgverzekering, energie en water, kunnen niet meer of niet op tijd worden betaald. Soms dreigt huisuitzetting, afsluiting van nutsvoorzieningen en inhoudingen op salaris, pensioen of uitkering."

"Uit onderzoek blijkt dat op dit moment tussen de eerste betalingsachterstand en aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening ongeveer 5 jaar ligt. Vaak is de gemiddelde schuld dan al hoog opgelopen en zijn er meerdere schuldeisers in beeld. Daarbij zien wij ook dat door schulden andere problemen ontstaan, door de stress die dit met zich meebrengt”, vult wethouder Duursma aan. “En daarom willen we daar gezamenlijk wat aan doen.”

 

Twente slaat handen ineen tegen terugdringen schulden
De 14 Twentse gemeenten willen samen met vele partners inzetten op vroegsignalering van schulden als onderdeel van de gehele schuldenaanpak in Twente. “Bij vroegsignalering maken we afspraken met betrokken instanties, zoals woningcorporaties, energiebedrijven, gemeentebelastingen, drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars, om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden. Na een signaal van één of meerdere van de partners, kan de gemeente in actie komen”, vertelt wethouder Arjan Kampman van de gemeente Enschede. “De gemeente neemt contact op met de desbetreffende inwoner om de situatie in kaart te brengen en te helpen zoeken naar een oplossing. Met als gevolg dat de (financiële) zelfredzaamheid en het welzijn van inwoners wordt vergroot. Ernstige problemen en intensieve hulp zoals schuldsanering kan worden voorkomen. Soms is bijvoorbeeld het gezamenlijk aanvragen van toeslagen en/of kwijtscheldingen al voldoende om verdere betaalachterstanden te voorkomen.”

Onderdeel van brede schuldenaanpak
De 14 Twentse gemeenten investeren in goede schulddienstverlening en preventie om (problematische) schulden en crisissituaties bij inwoners te voorkomen. Vroegsignalering is één van de pijlers binnen de brede schuldenaanpak die in Twente is gestart. Vele partijen zijn aangesloten. Henriette Setz, directeur Klant en Operations bij Menzis: “De samenwerking is voor ons belangrijk. Zorgverzekeraars hebben -vaak als eerste- zicht op de betalingsachterstanden, en deze kwetsbare doelgroep kampt bovendien vaak met een lagere gezondheid. Dat geeft ons de mogelijkheid om, samen met partners, actief te helpen bij het doorbreken van achterliggende problematiek om zo de kwaliteit van leven te verbeteren.”
De komende maanden starten de gemeenten met de vroegsignalering van schulden.

 

Ook gezamenlijk offensief tegen kinderarmoede
De gemeenten hebben ook uitgesproken zich hard te maken tegen de effecten van kinderarmoede in Twente. In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen lijden onder de directe effecten van kinderarmoede zoals geen eten en schoolspullen kunnen kopen. De effecten leiden tot gezondheidsklachten op langere termijn. Ook de geldzorgen van ouders resulteren in stress bij kinderen. Er is daarnaast een reëel risico op sociale uitsluiting door het niet deelnemen aan sociale activiteiten om financiële redenen. Rob Christenhusz, wethouder in Oldenzaal: “Elk kind heeft recht op een gezonde en veilige ontwikkeling. Armoede staat dit in de weg”.

 

De Twentse gemeenten zetten zich in voor:
- het signaleren van armoede, bespreekbaar maken en weten welke andere organisaties betrokken kunnen worden bij de oplossing ervan.
- doen wat in onze mogelijkheid ligt om de (gezondheids)gevolgen van armoede binnen (aanstaande) gezinnen op te lossen.
- actief samenwerken en laten zien wat werkt.

In de Twentse gemeenten zijn al veel initiatieven en interventies om gezinnen met financiële problemen te ondersteunen. Binnen de Academische werkplaats Jeugd in Twente werken ze al samen met gemeenten, onderwijs en onderzoek aan het beperken van de effecten van kinderarmoede.

 

Vroegsignalering door Beter Wonen
Als verhuurder merkt Beter Wonen zeer snel of een huurder de huur wel of niet op tijd betaalt. Vanuit die hoek neemt zij al vroeg contact op met de huurder om zo oplopende schulden voor te zijn. Door een efficiënte afstemming tussen partijen is het in de hand houden van een schuldenproblematiek bij huurders/bewoners nog effectiever op te pakken. Dit komt, naar mening van Beter Wonen, ten goede aan het welzijn van de huurder/bewoner. Daarom werken wij graag mee aan de in het convenant gemaakte afspraken.