Onlangs is de vierjaarlijkse visitatie bij onze corporatie gehouden. Een visitatiecommissie beoordeelt het presteren van Beter Wonen over de jaren 2014-2017 aan de hand van publicaties, documenten, verslagen en vraaggesprekken met onze huurdersvertegenwoordiging en maatschappelijke partners.

 

Het visitatierapport is gereed en vastgesteld
Beter Wonen is trots op het behaalde resultaat. De uitkomsten laten waardering zien voor onze lokale betrokkenheid bij wijken en buurten en voor onze volkshuisvestelijke prestaties. In het rapport komt ook de waardering tot uiting van onze belanghouders voor onze inzet. Vanzelfsprekend zijn er ook aandachtspunten naar voren gekomen, deze nemen wij zeker ter harte. Het rapport vindt u onder 'Publicaties'.