Beter Wonen zet zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat informatie niet actueel is.


Beter Wonen staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie die wordt aangeboden via de weblinks. Aan de inhoud van deze site kunt u geen rechten ontlenen.


Beter Wonen draagt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is of wordt toegebracht, voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website of weblinks te kunnen raadplegen.


Deze website wordt beschermd door copyright en is het exclusieve eigendom van Beter Wonen. U mag deze website doornemen en kopieën van deze pagina’s afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik. Overige reproductie, overdracht of verdeling van het geheel of een deel van de informatie, illustraties en de broncode op de website is verboden, tenzij Beter Wonen u vooraf schriftelijke toestemming geeft.


U verplicht zich bij het versturen van een e-mail aan Beter Wonen alle redelijke inspanningen om virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen voordat u de e-mail naar Beter Wonen verstuurt.


Beter Wonen mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Beter Wonen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.